Clay writes on Austin Allen's "elite" arm

http://www.wholehogsports.com/news/2017 … elite-arm/